Najlepsze gry planszowe

Producenci

Facebook

Regulamin sklepuDefinicje

1. Sprzedawca - CoreInfo Marek Sobierajski z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Barei 3/41.
2. Nabywca - zarejestrowany użytkownik, który w ramach w sklepu zawarł umowę sprzedaży.
3. Użytkownik - osoba korzystająca ze sklepu.


Warunki korzystania ze sklepu

1. Ze sklepu korzystać mogą osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze sklepu za pośrednictwem osoby upoważnionej do działania w jego imieniu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania swojego loginu i hasła dostępu osobom trzecim.
4. Zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest po akceptacji Regulaminu.
5. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
6. Koszty dostawy do użytkownika podawane są oddzielnie
7. Jeżeli sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności towaru w ciągu 30 dni od zawarcia umowy powiadomi o tym nabywcę oraz zwróci całą otrzymaną od niego kwotę.
8. Dane osobowe nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem sklepu. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.


Reklamacje i rezygnacje

1. Reklamacje można składać w formie elektronicznej (mail, formularz kontaktowy) lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail nabywcy,
  • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji,
  • żądanie nabywcy,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • paragon lub fakturę potwierdzającą zakup.
2. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
3. O rozstrzygnięciu reklamacji nabywca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
4. Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru.


Komentarze

1. Sklep PlanszoSfera.pl oferuje możliwość wystawienia opinii po zrealizowanych zakupach za pośrednictwem serwisu Opiniostrada.pl.
2. Komentarz wystawić można bezpośrednio w serwisie Opiniostrada.pl lub na podstawie automatycznego powiadomienia.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2012-08-25